വാട്സ്ആപ്പ് സേവനം തിരിച്ചെത്തി


 രണ്ടുമണിക്കൂറോളം നിശ്ചലമായ വാട്സ്ആപ്പ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യ അടക്കം നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

 പ്രവർത്തനരഹിതമായതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്താണ് എന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Post a Comment

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ